Povinnost A10: Pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí

Na pracovištích s výskytem rizikových faktorů je zaměstnavatel povinen plnit stanovené povinnosti.

Předpisy: zákony č.262/2006 Sb., 258/2000 Sb., 309/2006 Sb., NV č.361/2007 Sb., vyhl.č.432/2003 Sb.

Komentář:

Zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci upravuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další předpisy. V následujícím textu jsou zmíněny některé základní požadavky na pracoviště, na kterých se vyskytují chemické látky a směsi. 

Rizikové faktory pracovních podmínek (§7-8 zákona č. 309/2006 Sb.):

Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální, chemické (například karcinogeny), biologické činitele, prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky. Nelze-li překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Podmínky ochrany  zdraví při práci s chemickými faktory (NV č. 361/2007 Sb.):

Chemické faktory se člení na chemické faktory obecné, olovo, chemické karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci, azbest a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity. 

Hygienickým limitem chemické látky se rozumí přípustný expoziční limit (PEL) nebo nejvyšší přípustná koncentrace (NPK). Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. 

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v příloze č. 2 k NV č. 361/2007 Sb. 

Kategorizace prací (§37-38 zákona č. 258/2000 Sb.):

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví vyhláška č. 432/2003 Sb. Hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis (NV č. 361/2007 Sb., NV č. 148/2006 Sb., NV č. 1/2008 Sb.). 

Za práce

  • kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
  • kategorie druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1 k vyhl.č. 432/2003 Sb.,
  • kategorie třetí se považují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1 k vyhl.č. 432/2003 Sb., přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací,
  • kategorie čtvrté se považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A10: Pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí

Na pracovištích s výskytem rizikových faktorů je zaměstnavatel povinen plnit stanovené povinnosti. ČÍST VÍCE (PLACENÝ TEXT) - PŘIHLÁŠENÍ/REGISTRACE

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.