Povinnost A18: Klasifikace chemických látek a směsí

Výrobci, výrobci předmětů, dovozci a následní uživatelé jsou povinni klasifikovat látky nebo směsi před jejich uvedením na trh.

Předpisy: čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení CLP, příloha I nařízení CLP
Komentář:
Klasifikovat látku/směs musí výrobce, dovozce nebo následný uživatel bez ohledu na množství, ve kterém je látka/směs vyráběna, dovážena nebo uváděna na trh. Výrobci, výrobci předmětů a dovozci klasifikují i látky, které nejsou uváděny na trh, ale podléhají registraci (čl. 6, čl. 7 odst. 1 nebo 5, čl. 17 nebo čl. 18 nařízení REACH) nebo oznámení (čl. 7 odst. 2 nebo čl. 9 nařízení REACH).

Distributoři nemají povinnost klasifikace. Mohou převzít klasifikaci od svého dodavatele, jsou však povinni zajistit, aby označení a balení bylo v souladu s nařízením CLP.

Výsledkem klasifikace je přidělení třídy nebezpečnosti s příslušnou kategorií nebezpečnosti a H věty.

Pokud je látka uvedena v příloze VI nařízení CLP, znamená to, že má harmonizovanou klasifikaci. Použití harmonizované klasifikace je povinné.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A18: Klasifikace chemických látek a směsí

Výrobci, výrobci předmětů, dovozci a následní uživatelé jsou povinni klasifikovat látky nebo směsi před jejich uvedením na trh.

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.