Povinnost A19: Označování a balení nebezpečných látek a směsí

Nebezpečné chemické látky a směsi musí být správně označeny a zabaleny.

Předpisy: čl. 17 až 35 nařízení CLP, příloha I a příloha II nařízení CLP§ 4 NV 375/2017 Sb.

Komentář:

Dodavatelé (výrobci, dovozci, následní uživatelé, distributoři) jsou povinni zajistit, aby látky a směsi klasifikované jako nebezpečné a byly označeny a zabaleny v souladu s požadavky nařízení CLP.

Výsledkem označení je přidělení H věty, P věty, signálního slova a výstražného symbolu (prvky označení). Látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem, který obsahuje:
-    jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele nebo dodavatelů;

-    jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti, pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení;

-    identifikátory výrobku, jak jsou uvedeny v čl. 18;

-    popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti v souladu s čl. 19;

-    popřípadě signální slova (varování nebo nebezpečí) v souladu s čl. 20;

-    popřípadě standardní věty o nebezpečnosti (H věty) v souladu s čl. 21;

-    popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) v souladu s čl. 22;

-    popřípadě část pro doplňující informace v souladu s čl. 25.

Informace se uvádějí na štítku v úředním jazyce státu, v nichž je látka nebo směs uváděna na trh.

Obaly obsahující nebezpečné látky nebo směsi musí splňovat stanovené požadavky.

Zvláštní požadavky pro označování a balení některých látek a směsí (doplňkové informace o nebezpečnosti – EUH věty, hmatatelné výstrahy pro nevidomé, uzávěry odolné proti otevření dětmi) jsou uvedeny v příloze II nařízení CLP.

Náhradní nádoby, potrubí, sklady ( § 4 NV 375/2017 Sb.):

Sklady, nádoby s nebezpečnými látkami/směsmi, nádoby pro skladování a potrubní vedení, obsahující nebo přepravující tyto látky/směsi, musí být po celou dobu jejich používání, skladování nebo přepravy označeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti podle nařízení CLP na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi, případně bližšími údaji o její nebezpečnosti.

Doporučené označení náhradních nádob:

- minimálně název a nebezpečnost (H-věty a grafické symboly nebezpečnosti),

- dále případně pokyny pro nakládání (P-věty).

Výstražné symboly nebezpečnosti lze pro označení nahradit výstražnými značkami podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., pokud tyto značky obsahují shodný piktogram.
Obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs nesmí podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl (čl. 35 nařízení CLP).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A19: Označování a balení nebezpečných látek a směsí

Nebezpečné chemické látky a směsi musí být správně označeny a zabaleny.

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.