Povinnost A20: Oznámení látek na Evropskou chemickou agenturu

Výrobce nebo dovozce je povinen oznámit informace o látce agentuře ECHA.

Předpisy: čl. 40 nařízení CLP

Komentář:

Povinnost výrobce a dovozce podat Evropské chemické agentuře (ECHA) oznámení (tzv. notifikace) se vztahuje na chemické látky klasifikované jako nebezpečné, které jsou vyráběny nebo dováženy ze zemí mimo EU a uváděny na trh v EU bez ohledu na jejich množství. Notifikovat je třeba i látky obsažené ve směsích, které způsobují klasifikaci směsi jako nebezpečná. Rovněž musí být oznámeny látky, které podle nařízení REACH podléhají registraci (tj. látky, které jsou vyráběny nebo dováženy v množství jedné tuny nebo větším za rok).

Oznámení (notifikace) se zpracovává elektronicky prostřednictvím systému REACH-IT nebo IUCLID 5 a musí být provedeno do 30 dnů od prvního uvedení na trh. Rozsah informací obsažených v oznámení stanovuje článek 40 nařízení CLP.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A20: Oznámení látek na Evropskou chemickou agenturu

Výrobce nebo dovozce je povinen oznámit informace o látce agentuře ECHA.

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.