Povinnost A3: Zajištění odborně způsobilou osobou

Firmy smějí nakládat s látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito látkami mají zabezpečeno osobou odborně způsobilou.

Předpisy: §44a odst. 6 zákona 258/2000 Sb.

Komentář:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení CLP, jen tehdy, jestliže nakládání s nimi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst.1 (bod A8), nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let.

Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 zákona 258/2000 Sb.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A3: Zajištění odborně způsobilou osobou

Firmy smějí nakládat s látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito látkami mají zabezpečeno osobou odborně způsobilou. ČÍST VÍCE (PLACENÝ TEXT) - PŘIHLÁŠENÍ/REGISTRACE

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.