Povinnost B11: Zařízení, která nejsou určena k nakládání s odpady

V zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny.

Předpisy: §14 odst. 2, §19 odst. 2, §39 odst. 3 zákona o odpadech odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl.č. 383/2001 Sb.

Komentář:

V zařízeních, která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí (například zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 201/2012 Sb. o ovzduší, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas krajského úřadu. Aby bylo možné zařízení v tomto režimu provozovat, musí být doloženo splnění podmínky, že odpad má charakter vstupní suroviny (např. atesty, certifikáty apod.).

Na provozovatele těchto zařízení se dále vztahují následující povinnosti:

  • zaslat údaje o tomto zařízení krajskému, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti tohoto zařízení (dle přílohy č. 22 vyhl. 383/2001 Sb. - přes ISPOP), s následným přiřazením IČZ od KÚ (ISOH),
  • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB. Tuto evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let (viz bod B.15 a B.16),
  • požadavky stanovené v §4-7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B11: Zařízení, která nejsou určena k nakládání s odpady

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.