Povinnost B13: Shromažďování odpadů

Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Předpisy: §16 odst. 1 písm. e), §16 odst. 2 zákona o odpadech  č. 185/2001 Sb., §5-7 vyhl.č. 383/2001 Sb.

Komentář:

Shromažďováním se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do sběrných nádob před dalším nakládáním s nimi (např. před předáním oprávněné osobě k využití nebo odstranění).

Jednotlivé odpady musí být po jejich vzniku shromažďovány utříděně podle druhů a kategorií. Při vzniku odpadu musí být provedeno zařazení odpadu podle Katalogu odpadu (viz bod B.1, příloha B2). Takto zařazený odpad nesmí být dále uchováván společně s jinými odpady. Tato povinnost se v praxi velmi často porušuje a následkem bývají vysoké pokuty! Jedná se jednu ze základních povinností. 

Ve sběrných nádobách musí být odpad roztříděn podle druhu. Zejména nesmí být smíšen nebezpečný odpad v ostatním odpadu (např. obaly od sprejů, mastné rukavice atd. v odpadkovém koši na komunální odpad). Obalový materiál (kartónové krabice, PE obaly apod.) musí být ukládány odděleně pro jejich další možné využití jako druhotné suroviny. Požadavky na třídění odpadu mohou jít až k nutnosti třídit zvlášť i "komunální" odpad (např. u firem s větším počtem zaměstnanců shromažďovat PET láhve samostatně k dalšímu využití). 

Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů musí splňovat požadavky stanovené zákonem o odpadech na balení nebezpečných odpadů, požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí (například zákony č. 254/2001 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 201/2012 Sb.) a technické požadavky na shromažďovací prostředky odpadů stanovené v §5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Technické požadavky na shromažďovací prostředky odpadů: odlišení shromažďovacích prostředků od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů; zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní; odolnost proti chemickým vlivům odpadů; v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky předpisů pro přepravu nebezpečných věcí; zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí).

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu.

Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno stanovené označení – viz bod B.8.

Na shromažďování nebezpečných odpadů se také vztahují obdobné technické požadavky jako na balení chemických látek a směsí stanovené zvláštními předpisy (např. nařízení CLP, dohoda ADR, RID).

Požadavky stanovené v §5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. se nevztahují na shromažďování sedimentů určených k využití na povrchu terénu nebo zemědělském půdním fondu. Sedimenty mohou být shromažďovány pouze na pozemcích koryta vodního toku, vodní nádrže nebo vodní plochy, nebo na pozemcích s těmito pozemky bezprostředně sousedících, po dobu nejvýše 1 roku.

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce odpadu se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností upustit.

Soubory ke stažení:

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B13: Shromažďování odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.