Povinnost B15: Evidence odpadů

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Tuto evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let.

Předpisy: §16 odst. 1 písm. g), §39 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §21 vyhl. č. 383/2001 Sb.

Komentář:

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a dále vždy obsahuje

  • datum a číslo zápisu do evidence,
  • jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.

Kódy nakládání s odpady jsou uvedeny v příloze č. 1

Povinnost vést průběžnou evidenci se vztahuje na všechny původce odpadu, bez ohledu na  množství produkovaných odpadů! Tzn., že každá firma by měla vést tuto evidenci, protože snad při každé činnosti vznikají odpady.

V praxi se stává, že evidence není vedena průběžně nebo není vedena vůbec - opět častý důvod k pokutě! Pokud Vás zastihne kontrola a Vy nemáte evidenci aktuální, lze zkusit sdělení, že Vám vede evidenci externí firma a po skončení kontroly evidenci okamžitě zpracovat a následně doložit. Lze to ovšem použít pouze pro aktuální rok, protože pokud produkujete více než 100kg nebezpečných odpadů, musíte podávat hlášení o roční produkci odpadů (více bod B.16). Tzn., že pokud jste minulý rok nevedli evidenci, tak jste pravděpodobně neohlásili ani produkci odpadů nad 100kg NO a "zpětná" evidence už Vás od pokuty nezachrání.

Vhodné je pověřit např. účetní, aby zakládala kopie dokladů (faktur) za likvidaci odpadů do zvláštních desek a pak následně zpracovat evidenci (např. v měsíčním intervalu), nebo doklady předat externí firmě.

Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky, nevedou průběžnou evidenci odpadů podle vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Soubory ke stažení:

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B15: Evidence odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.