Povinnost B16: Ohlašování produkce odpadů

Původci odpadů při nakládání nad 100kg NO či 100t OO za rok, nebo pokud produkují nebo nakládají se stanovenými odpady (elektroodpad, autovraky), dále oprávněné osoby, jsou povinni zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů.

Předpisy: 185/2001 Sb. §16 odst.1 písm.g) , 185/2001 Sb. §39 odst.1 , 383/2001 Sb. §21

Komentář:

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu ORP příslušnému podle místa provozovny.

Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen "roční hlášení") podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (přes ISPOP). K ročnímu hlášení připojují

  • provozovatelé čistíren odpadních vod a provozovatelé zařízení na úpravu kalů údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě uvedené na listě č. 3 přílohy č. 20,
  • obec údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na listě č. 5 přílohy č. 20.

Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a dále provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, na které se podle §39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, zařízení, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu ORP místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu ORP příslušnému podle sídla oprávněné osoby. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Hlášení se zasílají elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ispop.cz).

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví, jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti dopravce odpadů příslušnému krajskému úřadu, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení. Hlášení se provádí přes ISPOP (příloha č. 22 vyhl. č. 383/2001 Sb.).

Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přiděluje krajský úřad zařízením ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením podle § 14 odst. 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1 identifikační číslo zařízení (IČZ). Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností je každý povinen přidělená IČZ používat.

Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni IČZ používat u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

Hlášení, která podávají obce, provozovatelé zařízení odstraňování nebo využívání odpadů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu, provozovatelé skládek, dopravci odpadů, osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů přesahují rámec tohoto průvodce a jsou podrobněji řešena v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí.

Soubory ke stažení:

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B16: Ohlašování produkce odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.