Povinnost B18: Kontrola vlivů nakládání s odpady na okolí

Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

Předpisy: §16 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Komentář:

Kontrolou vlivů nakládání s odpady se rozumí činnost původce, která vede k získávání informací o skutečném stavu působení odpadů při nakládání s nimi na zdraví lidí a životní prostředí, a jejíž součástí je i řízení tohoto vlivu. Kontrola vlivu nakládání s odpady zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení a řízení skutečných i možných vlivů a jejich přiřazení pod účinnost příslušných zvláštních právních předpisů (těmi se rozumí zákony a jejich prováděcí předpisy upravující ochranu zdraví lidí, pracovní prostředí, bezpečnost práce, ochranu jednotlivých složek životního prostředí). Jde o soustavný proces, jehož aktuálnost a účinnost by měl původce ve stanovených intervalech (v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů) nebo v intervalech, které si sám stanoví, pravidelně ověřovat.

Doporučený postup kontroly vlivu nakládání s odpady původcem:

A. Soustředit informace o technologii a způsobu vzniku každého druhu odpadu, jeho skutečných vlastnostech a nakládání s ním od okamžiku vzniku u původce až do okamžiku jeho předání oprávněné osobě do vlastnictví.

B. Zjistit, popsat a posoudit skutečné a možné vlivy nakládání s odpady a podle výsledku posouzení těchto vlivů vyhledat pro jejich řízení příslušné zvláštní právní předpisy.

C. Identifikovat, přezkoumat a soustředit požadavky zvláštních právních předpisů, v souladu s nimiž má být kontrola vlivů nakládání s odpady prováděna.

D. Stanovit postupy nakládání s odpady a organizaci práce, včetně opatření pro snížení nebo odstranění negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí -popsat je např. v rámci dokumentovaných technologických postupů, provozních řádů nebo jiných organizačně řídících předpisů, s jejichž pomocí bude nakládání s odpady u původce řízeno. Zpracované postupy by měly vycházet z identifikace a posouzení skutečných i možných vlivů odpadů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí podle písmene B. Pokud je nakládání s odpady bezprostředně navázáno na výrobní nebo jinou činnost původce, doporučuje se, aby integrální součástí příslušného technologického nebo procesního postupu byl i stanovený postup nakládání se vznikajícími odpady (nakládání s odpady je součástí materiálového toku v příslušné technologii).

Postup nakládání s odpady by měl obsahovat popis a stanovení:

  • shromažďovacího místa a prostředku (kontejner, obal, nádoba, místa apod.) a jeho zabezpečení z hlediska možného úniku shromážděných odpadů do okolí a z hlediska omezení přístupu nepovolaných osob k odpadům,
  • intervalu obsluhy shromažďovacího místa,
  • požadavku na manipulační prostředky nutné k nakládání s odpady,
  • způsobilosti osob nakládajících s odpady (proškolení apod.) a používání osobních ochranných pracovních prostředků,
  • odpovědnosti za nakládání s odpady v daném místě,
  • požadavku na monitorování nakládání s odpady a vlivů, které je provázejí (ověřování skutečných vlastností odpadů, ověřování významnosti vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí, intervalů ověřování, způsobu vedení záznamů).

E. Pro každý produkovaný odpad musí původce zpracovat jeho průvodní dokumentaci (Základní popis odpadu, pro nebezpečný odpad Identifikační list nebezpečného odpadu).

F. Identifikovat nebezpečí vyplývající z vlivů nakládání s odpady a případně vyhodnotit podle zvláštních právních předpisů (zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., apod.) rizika ve smyslu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci včetně provedení opatření k ochraně zdraví při práci.

G. Na základě vyhodnocení vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí, případně rizik, přítomných v dokumentovaných postupech nakládání s odpady, stanovit a zavést opatření směřující k jejich omezování, předcházení, kontrole apod.

H. Stanovit interval přezkoumání účinnosti opatření stanovených podle písmene G.

Při prokazování plnění požadavku o kontrole vlivů (tj. při kontrole správními orgány) se původcům doporučuje využívat doklady zpracované v rámci výše uvedeného postupu, tj. příslušné interní předpisy a záznamy.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B18: Kontrola vlivů nakládání s odpady na okolí

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.