Povinnost B2: Zařazování odpadu podle kategorie

Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie.


Předpisy: §6, §16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech č.185/2001 Sb.§7-8 vyhl. 93/2016 Sb., vyhl. 94/2016 Sb.
Komentář:

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud

  1. vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze B3 (příloha III směrnice o odpadech),
  2. je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad (označen symbolem "*"), nebo
  3. je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.

V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad výše uvedený v písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu podle §7 odst. 1 zákona o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce" nebo "ČIŽP") důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou osobu podle §7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.

Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.

Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v prvním odstavci.

Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem "*". Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod katalogové číslo podle toho, zda se jedná o nebezpečný odpad či nikoliv.

Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena podle písm. a) a c) a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*", se označují jako "O/N". Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se označují jako "N/O".

Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným vyhláškou č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky, demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B2: Zařazování odpadu podle kategorie

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.