Povinnost B25: Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list.

Předpisy: §40 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Komentář:

V roce 2016 není nutné vést evidenci přepravy přes ISPOP (dosud to ani nejde), pokud je vedena v listinné podobě podle předchozích požadavků (tj. ve znění zákona před 1.1.2016).

Přeprava nebezpečných odpadů (NO) se ohlašuje MŽP prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (http://www.ispop.cz/).

Odesílatel je povinen

a) každou přepravu NO ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,

b) ke každé zásilce NO přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,

c) v případě, že přeprava NO není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy NO do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,

d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy NO opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Povinnosti odesílatele podle písm. a) a b) může za odesílatele splnit příjemce.

Původce přepravovaných NO, pokud přepravuje tyto odpady mezi svými provozovnami, a provozovatel zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů nebo zařízení podle § 14 odst. 2, do kterého je nebezpečný odpad po dokončení přepravy fyzicky předáván (dále jen „příjemce“), je povinen

a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí NO potvrdit převzetí NO z ohlášené přepravy v ISPOP; po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu,

b) zadat do systému údaje o přepravě NO, která nebyla ohlášena, v rozsahu ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy,

c) zrušit ohlášení přepravy NO do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem přepravy NO a přeprava není zahájena v ohlášeném termínu,

d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy NO, nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s NO stanovené zákonem o odpadech až do doby předání NO příjemci do zařízení.

Přeprava NO se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.

V případě přerušení provozu ISPOP je možné přepravu NO uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání NO a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu ISPOP je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě NO v rozsahu ohlašovacího listu do ISPOP.

Soubory ke stažení:

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B25: Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.