Povinnost B26: PCB a odpady perzistentních organických znečišťujících látek

Vlastníci PCB, odpadů PCB, odpadů perzistentních organických znečišťujících látek, provozovatelé zařízení obsahujících PCB jsou povinni plnit povinnosti stanovené v §27-27a zákona o odpadech.

Předpisy: §26-27a, §39 odst. 8 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl.č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB


Komentář:

PCB jsou polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyl-tetrachlor-difenyl-metan, monometyl-dichlor-difenyl-metan, monometyl-dibrom-difenyl-metan, veškeré směsi obsahující jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci těchto látek vyšší než 50 mg/kg. Zařízením obsahující PCB je každé zařízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB a nebylo dekontaminováno. Zařízením, která mohou obsahovat PCB jsou olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou, hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti a podobně) nebo části těchto zařízení obsahující více než 5 litrů kapalin.

Vlastníci PCB a odpadů PCB jsou povinni je odstranit a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci a zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci jsou povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/kg PCB a lehce kontaminovaná zařízení (tj. s náplní nad 5 litrů při obsahu 50 - 500 mg/kg PCB) mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.

Další povinnosti jsou uvedeny v §27-27a, §39 odst. 8 (vedení evidence) a ve vyhlášce č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B26: PCB a odpady perzistentních organických znečišťujících látek

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.