Povinnost B27: Nakládání s odpadními oleji

Při nakládání s odpadními oleji plnit stanovené povinnosti (zejména správné skladování a odstraňování olejů).

Předpisy: §28-29 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §13-15 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Komentář:

Odpadními oleji se rozumí jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje, které se staly nevhodnými pro použití, pro které byly původně zamýšleny, zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje a rovněž minerální nebo syntetické mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje.

Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni: 

a)    zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů,
b)    zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky §22 a 23 zákona, pokud regenerace není možná,
c)    zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky zákona a dalších právních předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z technických důvodů,
d)    zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady.

Pro původce odpadu je důležitý hlavně požadavek na shromažďování olejů. Pokud při Vaší činnosti vzniká více druhů odpadních olejů, je nutné je shromažďovat odděleně a zajistit, aby nebyly následně znečištěny jinými látkami. Při zařazování odpadních olejů podle Katalogu odpadů vždy vybírejte konkrétní druh olejů (např. u hydraulických olejů je 7 druhů a až pokud žádný z nich nevyhovuje, může se použití druh 13 01 13 Jiné hydraulické oleje.

Požadavky na oprávněné osoby (zařízení) jsou dále uvedeny v §13-15 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B27: Nakládání s odpadními oleji

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.