Povinnost B30: Kaly z čistíren odpadních vod

Aplikovat kaly z čistíren odpadních vod, septiků a podobných zařízení na půdu je možné pouze za určitých podmínek. Původce těchto kalů musí plnit stanovené podmínky.

Předpisy: §32-33 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 437/2016 Sb. o použití kalů na zem. půdě

Komentář:

Kalem se rozumí kal z čistíren odpadních vod (ČOV) zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných ČOV, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, a to i v případě, že ČOV zpracovávají také biologicky rozložitelné odpady na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení pro nakládání s odpady a s jeho provozním řádem, nebo biologicky rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočišného původu. Dále kal ze septiků sloužících k čištění odpadních vod z domácností před jejich vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních a kal z ČOV zpracovávajících odpadní vody a materiály, které svými vlastnostmi odpovídají odpadním vodám a materiálům podle první věty, zejména odpadní vody a materiály, které mají původ v potravinářském průmyslu a zemědělství.

Upraveným kalem kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací na základě ověření účinnosti technologie úpravy kalů v souladu s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě).

Použitím kalu je zapracování kalu do půdy. Programem použití kalů je dokumentace zpracovaná podle vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu s programem použití kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.

Pokud provozovatel čistírny odpadních vod neprovádí úpravu kalů sám, je povinen předat kaly přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadů provozovateli zařízení na úpravu kalů. Provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, který provedl úpravu kalů, je povinen stanovit program použití kalů. Osoba, která provedla úpravu kalů, je povinna předat upravené kaly osobě užívající půdu uvedené v programu použití kalů nebo provozovateli zařízení ke sběru a skladování kalů provozovaném na základě souhlasu podle §14 odst. 1, a to přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadů. Provozovatel zařízení ke sběru a skladování kalů je povinen předat upravené kaly osobě užívající půdu uvedené v programu použití kalů, a to přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadů. Upravené kaly nesmí být míšeny s jinými upravenými kaly ani s jinými odpady.

Použití kalů je zakázáno:

 • na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny,
 • na lesních půdách běžně využívaných klasickou lesní pěstební činností,
 • v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách,
 • na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče,
 • v intenzivních plodících ovocných výsadbách,
 • na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím,
 • v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu ke krmení,
 • jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu ze stanovených hodnot,
 • na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6,
 • na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu, a veřejně přístupných prostranstvích,
 • jestliže kaly nesplňují stanovená mikrobiologická kritéria.

Podrobnosti o používání kalů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B30: Kaly z čistíren odpadních vod

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.