Povinnost B33: Autovraky

Povinnosti při nakládání s autovraky stanovuje §37. Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadů z vybraných autovraků stanovuje §37a. Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků stanovuje § 37b. Povinnosti zpracovatele autovraků stanovuje §37c.

Předpisy: §36-37e zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 352/2008 Sb.

Komentář:

Autovrak je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle §3 zákona o odpadech.

Výrobcem je konečný výrobce vozidla, který jej uvedl v České republice na trh, popřípadě jeho právní nástupce. 

Zpracovatelem autovraku je právnická/fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provádí jednu či více operací zpracování na základě souhlasu podle §14 odst. 1 zákona o odpadech.

Z rozsáhlé problematiky autovraků vybíráme povinnosti týkající se vlastníků vozidel.

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. 

Vlastník vozidla před jeho předáním je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny (§14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 
Vozidlo umístěné v rozporu s předchozím odstavcem (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží jako s autovrakem. 

Náklady spojené s tímto postupem je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B33: Autovraky

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.