Povinnost B35: Zpětný odběr některých výrobků

Zajistit zpětný odběr použitých výrobků a další povinnosti v oblasti zpětného odběru.

Předpisy: §38 zákona  č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 237/2002 Sb., 248/2015 Sb.

Komentář:

Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od konečných uživatelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění.

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

  • výbojky a zářivky,
  • pneumatiky,
  • elektrozařízení pocházející z domácností (tj. použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od firem)
  • baterie a akumulátory.

Poznámka: zpětný odběr baterií a akumulátorů řeší §30-31r zákona (více body B.28 a B.29).

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvedené výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze. Na zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností se vztahuje bod §37n zákona.

Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává uvedené výrobky konečnému uživateli, (poslední prodejce) zajistit, aby byl konečný uživatel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků.

Výrobce elektrozařízení dále zajistí informování konečného uživatele o 

  • požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich  zpětného odběru, 
  • jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém  nebo jiném využití elektroodpadu, 
  • možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.
Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od konečného uživatele. Místa zpětného odběru musí být pro konečného uživatele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho nadměrného zatížení.

Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, že použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí. Provozovatel místa zpětného odběru použitých výrobků je povinen na požádání konečného uživatele vystavit potvrzení o zpětném odběru výrobku.

Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých výrobků v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, a to do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány.

Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění.

Povinná osoba je povinna zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 248/2015 Sb. (zpětný odběr pneumatik) a tuto zprávu každoročně zasílat Ministerstvu životního prostředí přes ISPOP do 31. března.

Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B35: Zpětný odběr některých výrobků

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.