Povinnost B5: Předávání odpadů dalším osobám či firmám

Převzít odpad do svého vlastnictví může pouze  oprávněná osoba. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpad, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.

Předpisy: §12 odst. 3-4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Komentář:

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení §14 odst. 2 zákona, nebo provozovatelem zařízení podle §33b odst. 1 písm. b) zákona nebo za podmínek stanovených v §17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady.

Prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Původce odpadů odpovídá za odpad až do doby jeho předání do vlastnictví jiné oprávněné osobě. Této odpovědnosti se nelze zprostit (např. smlouvou s odpadovou firmou).

Původce odpadu je povinen ověřit, zda osoba, které odpad předává, má platné rozhodnutí k převzetí konkrétního předávaného odpadu.

Oprávněná osoba je ten subjekt, který má v držení platné rozhodnutí správního orgánu, kterým se mu povoluje provádět některou z činností: sběr, výkup, úpravu, využití, odstranění, skladování. V rozhodnutí obvykle bývají tyto činnosti konkrétně pojmenovány, např. spalování, skládkování, sběr a výkup. V rozhodnutí musí být dále uvedeno, jakých odpadů se týká apod. Další podmínky jsou uvedeny v provozním řádu zařízení. Ověření oprávněnosti firem lze provést např. i v seznamech oprávněných osob: Informační Systém Odpadového Hospodářství (https://isoh.mzp.cz).

Dopravce odpadu není oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech a za odpad odpovídá jen po dobu jeho přepravy.

Nejvhodnějším řešením je uzavřením smlouvy se subjektem, který je současně oprávněnou osobou i dopravcem. Do smlouvy je vhodné uvést, že se subjekt stává vlastníkem odpadu okamžikem převzetí odpadu. V příloze smlouvy by měli být aktuální doklady (např. rozhodnutí KÚ) o oprávnění.

Vedlejší produkt:
Je ještě jedna možnost, jak se "odpadu" zbavit. Pokud splníte pro váš "odpad" všechny následující podmínky (§3 odst. 5 zákona), tak můžete "odpad" z kategorie odpad, zařadit do kategorie vedlejšího produktu. Ten pak můžete předat komukoliv, kdo zajistí jeho využití:
Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud

a)    vzniká jako nedílná součást výroby,
b)    její další využití je zajištěno,
c)    její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a
d)    její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy (například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách) a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Dokumentace dodávky odpadů do zařízení:

Vyhláška č. 383/2001 Sb. požaduje v §4 odst. 3, aby při přejímce odpadů do zařízení (zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů) postupoval provozovatel zařízení a dodavatel odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2 zmíněné vyhlášky. Příloha č. 2 definuje mimo jiné informace, které musí dodavatel odpadu předat provozovateli zařízení: jde o písemnou informaci k jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu.

V případě, že je odpad předáván na skládku či dalším zařízením (povrchové doly, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu), kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám) musí být zpracován jiný dokument: základní popis odpadu (ZPO). ZPO je průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. ZPO předává původce nebo oprávněná osoba s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B5: Předávání odpadů dalším osobám či firmám

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.