Povinnost B7: Balení nebezpečných odpadů

Balit nebezpečné odpady podle zvláštních předpisů (zákon o chemických látkách a přípravcích, silniční doprava ADR, železniční doprava RID).

Předpisy: §13 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §5 vyhlášky  č. 383/2001 Sb.

Komentář:

Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (nařízení CLP, ADR, RID). To znamená, že balení nebezpečných odpadů musí přiměřeně vyhovovat zejména následujícím požadavkům:

  • obal musí být navržen a vytvořen tak, aby jeho obsah nemohl uniknout,
  • materiály, z nichž jsou vytvořeny obal a uzávěry, nesmějí být náchylné k poškození způsobenému obsahem nebo k tvorbě nebezpečných sloučenin s obsahem,
  • obal a uzávěry musí být ve všech místech silné a pevné, aby bylo zajištěno, že se neuvolní a bezpečně odolají napětím a deformacím při běžném zacházení,
  • obal vybavený vyměnitelnými uzávěry musí být navržen tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu,
  • obal nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět osoby v omyl, ani nesmí mít podobné provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky.

Další požadavky na shromažďovací prostředky (nádoby na odpady) jsou stanoveny ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se o podmínku dodržování požadavků specifikovaných §5 vyhlášky č.383/2001 Sb. Požadavky:

  • odlišení (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,
  • zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,
  • v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží (například ADR),
  • zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,
  • umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B7: Balení nebezpečných odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.