Část C - Ochrana a využití vod

Část C - Ochrana a využití vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Problematiku ochrany a využití vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon" nebo "zákon o vodách"). Účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Zákon dále upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí. 

Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. Práva k těmto vodám upravuje tento zákon.

Právní předpisy:

254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu:

40/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy 
10/1979 Sb.  Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky 
85/1981 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 
137/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
431/2001 Sb. Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
471/2001 Sb. Vyhláška o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly
20/2002 Sb.  Vyhláška o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
225/2002 Sb. Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
71/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
23/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
203/2009 Sb.  Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
393/2010 Sb. Vyhláška o oblastech povodí
5/2011 Sb.  Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
24/2011 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod
49/2011 Sb. Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod
98/2011 Sb.  Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
155/2011 Sb. Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
216/2011 Sb. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 
105/2012 Sb. Vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny 
178/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
414/2013 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci
46/2015 Sb. Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
79/2018 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
328/2018 Sb.

Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Problematika vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (není dále řešeno):

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
428/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Ostatní

252/2004 Sb.

Vyhláška ze dne 22. dubna 2004 kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

590/2002 Sb.

Vyhláška, o technických požadavcích pro vodní díla

 

Základní pojmy

Povrchové vody  - jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. Za povrchové vody se nepovažují vody, které byly z těchto vod odebrány.

Podzemní vody - jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních. Za podzemní vody se nepovažují vody, které byly z těchto vod odebrány.

Vodní zdroj - povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo které mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely.

Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - je jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních vod do nich a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost.

Obecné nakládání s povrchovými vodami - každý  může  na  vlastní  nebezpečí  bez  povolení  nebo  souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu,  není-li  k  tomu  třeba  zvláštního technického zařízení. Povolení nebo  souhlasu  vodoprávního  úřadu  rovněž není třeba k zachycování  povrchových  vod  jednoduchými  zařízeními na jednotlivých pozemcích  a  stavbách  nebo  ke změně přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.

Odpadní vody - jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, vody užité na plavidlech a chladící vody vodních turbin, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle vodního zákona.

Závadné látky - jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Seznam nebezpečných závadných látek (dále jen "nebezpečné látky") je uveden v příloze C2. Tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky (dále jen "zvlášť nebezpečné látky").

Havárie - je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Stav povrchových vod - obecné vyjádření stavu útvaru povrchové vody určené ekologickým nebo chemickým stavem, podle toho, který je horší.

Stav podzemních vod- obecné vyjádření stavu útvaru podzemní vody určené kvantitativním nebo chemickým stavem, podle toho, který je horší.

Ekologický stav - vyjádření kvality struktury a funkce vodních ekosystémů vázaných na povrchové vody.

Dobrý stav povrchových vod - takový stav útvaru povrchové vody, kdy je jeho ekologický i chemický stav přinejmenším dobrý.

Dobrý stav podzemních vod - takový stav útvaru podzemních vod, kdy je jeho kvantitativní i chemický stav přinejmenším dobrý.

Dobrý chemický stav povrchových vod - chemický stav potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí (§ 23a zákona), při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy environmentální kvality.

Dobrý chemický stav podzemních vod - chemický stav potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí (§ 23a zákona), při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy environmentální kvality.

Norma environmentální kvality - koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nesmí být překročena z důvodů ochrany lidského zdraví a ŽP.

Kvantitativní stav podzemních vod - vyjádření míry ovlivnění útvaru podzemních vod přímými a nepřímými odběry.    

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část C - Ochrana a využití vod

Problematiku ochrany a využití vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon" nebo "zákon o vodách"). Účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Zákon dále upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí.

Kód článku CPP
Obsah
  • Část C - Ochrana a využití vod

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.