Povinnost C12: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

V chráněných oblastech přirozené akumulace vod jsou zakázány vybrané činnosti. 

Předpisy: §28-28a vodního zákona č. 254/2001 Sb., nařízení vlády 40/1978 Sb., 10/1979 Sb., 85/1981 Sb.

Komentář:

Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod jsou vyhlášeny nařízením vlády za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále jen "chráněné vodohospodářské oblasti"). 

Jedná se o NV č. 40/1978 Sb. (oblasti Beskyd, Jeseníků, Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor, Šumavy a Žďárských vrchů), NV č. 10/1979 Sb. (oblasti Brd, Jablunkovska, Krušných hor, Novohradských hor, Vsetínských vrchů a Žamberka-Králíků), NV č. 85/1981 Sb. (oblasti Chebské pánve a Slavkovského lesa, Severočeské křídy, Východočeské křídy, Polické pánve, Třeboňské pánve a Kvartéru řeky Moravy). 

Hranice těchto chráněných vodohospodářských oblastí jsou vymezeny shodně s hranicemi těchto chráněných krajinných oblastí. Mapy chráněných vodohospodářských oblastí jsou k dispozici na stránkách hydroekologického  informačního systému, který provozuje Výzkumný ústav vodohospodářský  T.G.M.

V chráněných oblastech přirozené akumulace vod se zakazuje:

1.    zmenšovat rozsah lesních pozemků,

2.    odvodňovat lesní pozemky,

3.    odvodňovat zemědělské pozemky,

4.    těžit rašelinu,

5.    těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,

6.    těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,

7.    ukládat radioaktivní odpady,

8.    ukládat oxid uhličitý do hydrogeologických struktur s využitelnými nebo využívanými zásobami podzemních vod.

Pokud zákazem podle bodu 1 až 3 vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu. Ministerstvo životního prostředí může po předchozím souhlasu vlády povolit výjimku z výše uvedených zákazů.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C12: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.