Povinnost C16: Základní nakládání se závadnými látkami

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

Předpisy: §39 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb., §3 odst. 1 vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Komentář:

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Řídí se při tom výstražnými symboly, uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky, a pokyny pro bezpečné zacházení s nimi, které stanoví zvláštní právní předpisy (například zákon o chemických látkách a přípravcích). Vodoprávní úřad může při použití závadných látek povolit z ustanovení výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně nutné míře, na omezenou dobu a za předpokladu, že jich bude použito:

a)    k úpravě a udržování koryta vodního toku,

b)    ke krmení ryb,

c)    z důvodů zdravotních,

d)    k úpravě povrchových nebo podzemních vod pro určité způsoby užívání, například srážení anorganických živin přímo ve vodním toku,

e)    k odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku, 

f)    jako indikátorových látek pro účely měření, nebo

g)    v rámci schválených sanačních technologií.

V praxi se tato povinnost plní nejčastěji umístěním závadných látek na záchytných vanách nebo uložením v jinak vodohospodářsky zabezpečeném prostoru (např. sklad s nepropustnou podlahou a záchytným prostorem, sorpční rohože apod.). Není vždy nutné, aby každý obal s nebezpečnou látkou nebo přípravkem byl umístěn v záchytné vaně (i když to při auditech EMS často někteří auditoři požadují). Pro volbu úrovně zabezpečení je rozhodující, zda-li může dojít při zacházení či úniku látky k ohrožení povrchových nebo podzemních vod (pozor na nepřímé ohrožení např. propustnou podlahou, spárami, kanalizačními poklopy apod.).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C16: Základní nakládání se závadnými látkami

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.