Povinnost C2: Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

K nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (nejde-li o obecné nakládání) je nutné povolení.

Předpisy: §8-9, §11-13 vodního zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 183/2018 Sb., NV 57/2016 Sb.

Komentář:

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je nutné (podle §8 vodního zákona):

a)    jde-li o povrchové vody (nejde-li o nakládání bez zvláštního technického zařízení – viz kapitola 3 Obecné nakládání s povrchovými vodami): 

 • k jejich odběru,
 • k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
 • k využívání jejich energetického potenciálu,
 • k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
 • k jinému nakládání s nimi,

b)    jde-li o podzemní vody

 • k jejich odběru,
 • k jejich akumulaci,
 • k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
 • k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
 • k jinému nakládání s nimi,

c)    k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

d)    k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,

e)    k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

f)    k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona (například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství).

Vyhláška č. 432/2001 Sb. stanovuje vzory a podklady jednotlivých žádostí o povolení k nakládání s vodami. Formuláře žádostí včetně výčtu povinných doprovodných dokladů k žádosti:

 • o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona,
 • o povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
 • o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona,
 • o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle §8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
 • o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,
 • o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,

Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak.

Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami na dobu delší než 4 roky. Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemůže být vydáno na dobu kratší než 30 let. 

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků a nebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C2: Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.