Povinnost C21: Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků

Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni plnit stanovené povinnosti.

Předpisy: §50 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Komentář:

Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni:

a)    strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku (tj. odběr vody bez zvláštního technického zařízení),

b)    udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky,

c)    strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před 1.1.2002,

d)    ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku,

e)    strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod.,

f)    umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku výkon jejich oprávnění,

g)    strpět po nich průchod osob podél vodních toků. Výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku. To neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích, 

h)    strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C21: Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.