Povinnost C22: Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků

Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni plnit stanovené povinnosti.

Předpisy: §51 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Komentář:

Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni:

a)    umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění,

b)    strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků apod.,

c)    strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob. To neplatí na pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích,

d)    strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.

Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku. Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C22: Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.