Povinnost C24: Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků

Vlastník pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků, je povinen plnit stanovené povinnosti.

Předpisy: §56 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 225/2002 Sb.
Komentář:

Za stavby k vodohospodářským melioracím pozemků se pro účely vodního zákona považují stavby:

  • k závlaze a odvodnění pozemků,
  • k ochraně pozemků před erozní činností vody.

Podrobné vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsob a rozsah péče o ně stanovuje vyhláška č. 225/2002 Sb.

Vlastník pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, která souvisí s více pozemky nebo byla zřízena ve veřejném zájmu a která byla vybudována před 1.1.2002, je povinen:

a)    strpět stavbu k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část na svém pozemku,

b)    užívat pozemek tak, aby neovlivnil negativně funkci stavby k vodohospodářským melioracím pozemků nebo jejich části,

c)    ohlašovat vlastníkovi stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, případně vodoprávnímu úřadu zjevné závady ve funkci stavby nebo její části,

d)    strpět, aby se jeho pozemku užilo v nezbytné míře k údržbě stavby k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její části.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C24: Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.