Povinnost C26: Záplavová území

V záplavových územích je nutné dodržovat stanovaná omezení a zákazy.

Předpisy: §66-69,§71, §85 vodního zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 203/2009 Sb.

Komentář:

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanovuje vodoprávní úřad.

V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Mapová dokumentace těchto území je k dispozici na vodoprávních úřadech a na dotčených stavebních úřadech.
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic.

V aktivní zóně je dále zakázáno:

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení omezující podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce (§71 vodního zákona). Další povinnosti těchto vlastníků jsou stanoveny v §85 vodního zákona. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí.

Pokud tedy provozujete svojí činnost nebo jste vlastníci nemovitostí v blízkosti vodních toků nebo v jiných místech ohrožených povodní, informujte se na vodoprávním, popřípadě na stavebním úřadě, zda-li nejste dotčeni záplavovým územím nebo jinými omezujícími podmínkami souvisejícími s povodněmi.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C26: Záplavová území

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.