Povinnost C27: Platba za odebrané podzemní vody

Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, je povinen platit za odebrané podzemní vody.

Předpisy: §88 vodního zákona, vyhláška č. 125/2004 Sb.

Komentář:

Poplatníkem poplatku za odebrané množství podzemní vody je oprávněný z povolení k odběru podzemní vody. V případě, že oprávněný umožnil výkon svého povolení k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 zákona provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu podle zákona upravujícího vodovody a kanalizace, je poplatníkem poplatku tento provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.
Předmětem poplatku za odebrané množství podzemní vody je odběr podzemní vody podle §8 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona (viz bod C.2).
Od poplatku za odebrané množství podzemní vody se osvobozuje odebírání podzemní vody provedené poplatníkem na území jedné obce nebo vojenského újezdu, jehož objem nepřekračuje 6 000 m3 za kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.
Základem poplatku za odebrané množství vody je objem odebrané vody v m3. Sazby poplatku se liší podle účelu užití odebrané podzemní vody:

- pro zásobování pitnou vodou 2,- Kč/m3,
- pro ostatní použití 3,- Kč/m3.

Poplatek za odebrané množství podzemní vody se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.
Poplatkovým obdobím poplatku za odebrané množství podzemní vody je kalendářní rok. Správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody je Státní fond životního prostředí České republiky. Správu placení poplatku vykonává celní úřad.
Poplatník poplatku za odebrané množství podzemní vody je povinen podat poplatkové přiznání (přes ISPOP) nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.
Poplatkové přiznání se nepodává, je-li odebírání podzemní vody osvobozeno od poplatku.
Poplatek za odebrané množství podzemní vody je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru.
Vzor poplatkového hlášení/přiznání stanovuje vyhláška č. 125/2004 Sb. (použijte ale formulář na ISPOP).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C27: Platba za odebrané podzemní vody

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.