Povinnost C3: Povolení k některým činnostem

K provádění vybraných činností, které mohou ovlivnit vodní poměry, je nutné povolení.

Předpisy: §14 vodního zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č.183/2018 Sb.

Komentář:

Povolení je nutné:

a)    k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,

b)    k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen "říční materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,

c)    ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, 

d)    k zasypávání odstavených ramen vodních toků,

e)    k vrácení vodního toku do původního koryta (opustí-li vodní tok přirozené koryto vlivem povodně či jiných přírodních sil)

f)    k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem).

Povolení k činnostem uvedeným pod písmenem a) nebo b) se nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Povolení není dále nutné pro činnost uvedenou pod písmene a), vykonává-li je vlastník lesa z důvodů obnovy porostů a při činnostech uložených zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích.

Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií. V těchto případech činí lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení nemá námitek, 15 dnů.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C3: Povolení k některým činnostem

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.