Povinnost C4: Stavební povolení k vodním dílům

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Předpisy: §15, §15a, §55  vodního zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č.183/2018 Sb.

Komentář:

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména 

 • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
 • stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
 • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
 • stavby na ochranu před povodněmi,
 • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 • stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
 • stavby odkališť,
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
 • studny,
 • stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon (§35 zákona č. 289/1995 Sb.) nestanoví jinak,
 • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle §8 vodního zákona.

Vodohospodářské úpravy jsou zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků a které jsou nezbytné k zajištění funkcí vodních toků.

Za vodní díla se podle vodního zákona nepovažují zejména jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod, vodohospodářské úpravy, bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací a vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod. V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle §8 zákona, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§9 odst. 5 zákona). V případě podle §126 odst. 5 zákona se povolení k provedení nebo změně vodního díla nevydává současně s rozhodnutím podle zákona o integrované prevenci; práva a povinnosti vyplývající z povolení k provedení, změně vodního díla nebo změně jeho užívání lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.

Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa. 

Vodoprávní úřad má v těchto případech působnost speciálního stavebního úřadu podle stavebního zákona.

Formuláře žádostí včetně výčtu povinných doprovodných dokladů:

 • na vydání stavebního povolení k vodním dílům podle §15 vodního zákona,
 • na vydání na stavebního povolení podle §15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), 
 • na vydání povolení k užívání vodních děl podle §15 vodního zákona (kolaudační rozhodnutí),
 • o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla,
 • oznámení o užívání stavby vodního díla, 
 • ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací a obnovy vodního díla,

jsou ve vyhlášce č. 183/2018 Sb.

Ohlášení vodoprávnímu úřadu postačí k provedení

 • vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb.),
 •  vodního díla do plochy 20 000 m2 s výškou hráze do 2,5 m, které slouží ke vzdouvání a akumulaci vod a které nepodléhá technickobezpečnostnímu dohledu nebo splňuje kritéria pro zařazení do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu,
 • terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 20 000 m2 v nezastavěném území, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací.

Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy. V případech podle věty první a druhé činí lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení nemá námitek, 15 dnů; v této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C4: Stavební povolení k vodním dílům

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.