Povinnost C5: Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné či prioritní nebezpečné látky do kanalizace

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných nebo prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Předpisy: §16 vodního zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 183/2018 Sb., nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Komentář:

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu. 
Zvlášť nebezpečné a prioritní nebezpečné látky (příloha C2) jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné (jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky jsou uvedeny v NV č. 401/2015 Sb.):

- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, 
- organofosforové sloučeniny, 
- organocínové sloučeniny, 
- látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí, 
- rtuť a její sloučeniny, 
- kadmium a jeho sloučeniny, 
- persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 
- persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba povolení samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního areálu, a jsou-li čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k místu vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C5: Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné či prioritní nebezpečné látky do kanalizace

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.