Povinnost C6: Souhlas vodoprávního úřadu

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

Předpisy: §17 vodního zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č.183/2018 Sb.

Komentář:

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (bod 5.2), které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

a)    ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b)    ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c)    ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích,

d)    ke stavbám ve vzdálenosti do 15m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,

e)    ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,

f)    k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu (zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem),

g)    k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích),

h)    k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle (zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur).

i)     ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

V praxi se nejčastěji jedná o souhlas ke skladům nebezpečných látek (např. sklad olejů, chemických přípravků, nádrže s topnými oleji, čerpací stanice PHM apod.). V případě byl objekt již jako sklad zkolaudován (povolen k užívání), není souhlas nutný. V případě, že objekt sloužil k jinému účelu, je nutné požádat vodoprávní úřad o souhlas.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C6: Souhlas vodoprávního úřadu

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.