Povinnost D10: Ostatní povinnosti u vyjmenovaných zdrojů

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen odvádět ZL komínem, odstraňovat poruchy a ve stanovených případech  podávat zprávy KÚ a omezit či zastavit provoz zdroje.

Předpisy: §17 odst. 3 písm. d), e), f), g) zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb.

Komentář:

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje (tj. uvedeného v příloze č. 2 k zákonu) je povinen

- odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší komínem nebo výduchem, pokud v povolení provozu není uvedeno jinak; výška, ve které dochází ke znečišťování, musí být vypočtena tak, aby provozem tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu; to neplatí v případě, kdy se postupuje podle § 11 odst. 5 zákona (použití kompenzačních opatření),

- bezodkladně odstraňovat technické závady, které mají za následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu, a nejpozději do 48 hodin od vzniku takové závady podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o jejím výskytu; mezi tyto závady patří především špatná funkce nebo porucha na technologii ke snižování emisí,

- omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě technické závady na zdroji s následkem nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu, nedojde-li do 24 hodin k obnovení provozu, který je v souladu s podmínkami stanovenými zákonem, jeho prováděcím právním předpisem a povolením provozu; povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj, jehož odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku energie,

- odstavit spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pokud během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke snižování emisí 120 hodin; povinnost odstavení neplatí pro spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jehož odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku energie.

Na provozovatele chovu hospodářských zvířat se vztahuje pouze povinnost uvedená v bodě D.7 (tj. provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu). Ostatní povinnosti stanovené v bodech D.8D.10 (tj. povinnosti stanovené v §17 odst. 3 písm. b) až j)) se těchto provozovatelů netýkají.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D10: Ostatní povinnosti u vyjmenovaných zdrojů

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.