Povinnost D13: Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv

Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu ČR pro dopravní účely, je povinna zajistit, aby v těchto pohonných hmotách bylo obsaženo i minimální množství biopaliv.

Předpisy: §19–21 zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., NV 189/2018 Sb. 

Komentář:

Osoby uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely a osoby, které dodávají na daňové území ČR pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále jen "dodavatel MB nebo MN"), je povinna zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území ČR pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliva podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty (vyhláška č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot) 

- ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,
- ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

Dodavatel MB nebo MN, který dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území ČR nebo který dodává na daňové území ČR pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinen na formuláři vydaném Generálním ředitelstvím cel sdělit celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stáčení pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů obsahují biopalivo, tak, aby bylo celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství umožněno odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v předložených dokladech.
Dodavatel MB nebo MN je povinen každoročně k 31. lednu podat místně příslušnému celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území ČR pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě.
Další podrobnosti jsou uvedeny v § 19 zákona. Povinnosti dodavatele MB nebo MN ve snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot řeší § 20. Kritéria udržitelnosti biopaliv jsou uvedena v § 21.
Zprávu o emisích podle § 20 odst. 3 zákona předloží dodavatel MB nebo MN poprvé za kalendářní rok 2013 v termínu do 15. března 2014.
Nařízení vlády č. 189/2018 Sb. stanovuje kritéria udržitelnosti biopaliv, náležitosti certifikátů, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy, požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D13: Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.