Povinnost D15: Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek

Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna zajistit zneškodnění.

Předpisy: §3 zákona 73/2012 Sb., nařízení EU 517/2014, nařízení EU 1005/2009

Komentář:

Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 9 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Pokud jí byl vydán certifikát podle §10 odst. 2 písm. f) zákona o 73/2012 Sb., zneškodní regulované látky způsobem stanoveným v certifikátu. Pokud není držitelem certifikátu, je povinna ve stejné lhůtě zajistit předání těchto látek osobě, která je držitelem certifikátu (dále jen "certifikovaná osoba"), a o předání regulovaných látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.

Znovuzískávání regulovaných látek při odstranění zařízení na konci jeho životnosti může vykonávat pouze osoba,

a) která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle nařízení 517/2014, nebo

b) pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná osoba pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle nařízení 517/2014.

Osoba, která přede 1.9.2012 nabyla regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna zajistit jejich zneškodnění do 1.12.2012.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D15: Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.