Povinnost D16: Podmínky provozu zařízení obsahujícího regulované látky

Provádět kontroly zařízení s nadlimitním obsahem regulovaných látek či fluorovaných skleníkových plynů (F-plyny) certifikovanou osobou.

Předpisy: §4 zákona 73/2012 Sb.,  čl.4 517/2014, čl.23 1005/2009, vyhl. č. 257/2012 Sb.

Komentář:

Zařízení obsahující nejméně 300 kg regulovaných látek je možné provozovat pouze, pokud je v něm instalován systém detekce úniků. Osoba provozující toto zařízení kontroluje systém detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců.

Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu. Vzor evidenční knihy zařízení stanovuje  vyhláška č. 257/2012 Sb. v příloze č. 1.

Provozovatel zařízení, u něhož je třeba provádět kontrolu těsnosti (viz dále), musí vést o každém z těchto zařízení záznamy (podle čl. 6 nařízení EU č. 517/2014) Záznamy je povinen je uchovat v místě provozu zařízení. Týká se to zařízení s obsahem F-plynů v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším.

Ekvivalent CO2 se spočítá jako součin množství F-plynu x GWP (viz příloha D4). 

Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného F-plyny může být provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné F-plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného F-plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.

Úniky a emise regulovaných látek – revize zařízení certifikovanou osobou (článek 23 nařízení EU 1005/2009):

Podniky provozující chladicí nebo klimatizační zařízení, tepelná čerpadla nebo systémy požární ochrany, včetně jejich okruhů, které obsahují regulované látky, zajistí, aby stacionární zařízení nebo systémy

a) s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 3 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na zařízení obsahující hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg regulovaných látek;

b) s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 30 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně jednou za šest měsíců;

c) s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 300 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně jednou za tři měsíce,

a že jakákoli zjištěná netěsnost je co nejdříve, v každém případě do čtrnácti dnů, opravena. Do jednoho měsíce po opravě úniku se zařízení nebo systém zkontroluje, aby se ověřilo, že oprava byla účinná a k úniku již nedochází.

Omezování úniků fluorovaných skleníkových plynů – revize zařízení certifikovanou osobou (článek 4 nařízení EU 517/2014):

Provozovatelé zařízení (stacionární chladicí zařízení, stacionární klimatizační zařízení, stacionární tepelná čerpadla, stacionární protipožární zařízení, chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, elektrická spínací zařízení,  organické Rankinovy cykly), které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším v jiné než pěnové formě, zajistí u tohoto zařízení kontroly těsnosti.

Na hermeticky uzavřené zařízení, které obsahuje F-plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2, se kontroly těsnosti nevztahují, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené.

Kontroly těsnosti se provádějí v následujících intervalech:

a) u zařízení obsahujících F-plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 50 tun ekvivalentu CO2 : nejméně jednou za 12 měsíců, nebo nejméně jednou za 24 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků;

b) u zařízení obsahujících F-plyny v množství 50 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 500 tun ekvivalentu CO2: nejméně jednou za šest měsíců, nebo nejméně jednou za 12 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků;

c) u zařízení obsahujících F-plyny v množství 500 tun ekvivalentu CO2 nebo větším: nejméně jednou za tři měsíce, nebo nejméně jednou za šest měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků.

Pokud je opravována netěsnost u zařízení, které předmětem kontroly těsnosti, zajistí provozovatel, aby toto zařízení do jednoho měsíce po jeho opravě zkontrolovaly certifikované fyzické osoby, které ověří, zda byla oprava účinná.

Provozovatel zařízení, u něhož je třeba provádět kontrolu těsnosti, zřídí a vede o každém z těchto zařízení záznamy v rozsahu čl. 6 nařízení 517/2014 (tj. obdobně jako je evidenční kniha u regulovaných látek).

Sankce za nedodržení těchto povinností jsou uvedeny v §18 zákona 73/2012 Sb.

Seznam certifikovaných osob: http://www.mzp.cz/cz/seznam_certifikovanych_osob.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D16: Podmínky provozu zařízení obsahujícího regulované látky

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.