Povinnost D17: Označování výrobků nebo zařízení

Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, je povinen zajistit stanovené označení.

Předpisy: §5, §7 zákona 73/2012 Sb., nařízení EU 517/2014

Komentář:

Označování výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky:

Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni uvádět v kolonce 31 celní deklarace název a označení regulované látky a kód kombinované nomenklatury.

Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni na vyžádání MŽP, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací list a celní doklady k jejich kontrole.

Výrobky a zařízení obsahující regulované látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí – nařízení CLP) vyžaduje jejich označení, lze na území České republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Označování výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny:

Výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých nařízení EU 517/2014 vyžaduje jejich označení, lze na území České republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D17: Označování výrobků nebo zařízení

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.