Povinnost D19: Certifikace

Stanovené činnosti v oblasti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů smí provádět pouze certifikovaná osoba.

Předpisy: §10, §13 zákona 73/2012 Sb., nařízení 517/2014, nařízení 1005/2009

Komentář:

Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti, které stanoví nařízení 517/2014.

Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných látek vykonávat

a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,

b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,

c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,

d) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,

e) regeneraci regulovaných látek,

f) zneškodňování regulovaných látek, nebo

g) skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle nařízení 1005/2009.

Certifikát vydává MŽP. Při výkonu činnosti musí certifikovaná osoba dodržovat postupy pro nakládání s regulovanými látkami nebo fluorovanými skleníkovými plyny anebo zařízeními obsahujícími tyto látky.

Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení musí oznámit České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení do zařízení ke sběru odpadů. Oznámení obsahuje adresu místa výkonu činnosti, stupně úpravy, datum zahájení činnosti a datum jejího předpokládaného ukončení.

Vyhláška č. 257/2012 Sb. stanovuje rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek a stanovené postupy s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny.

MŽP vede na stránkách www.mzp.cz seznam certifikovaných osob podle jednotlivých činností, ke kterým byl certifikát vydán. MŽP zapíše do seznamu i osobu certifikovanou v jiném členském státě Evropské unie, která o to požádá a předá ministerstvu kopii certifikátu.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.