Povinnost D20: Podávání zpráv o fluorovaných skleníkových plynech

Osoba, která nakládá s více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů ročně, je povinna informovat MŽP zasláním zprávy.

Předpisy: §11 zákona 73/2012 Sb., vyhl. č. 257/2012 Sb.

Komentář:

Osoba, která v kalendářním roce 

a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,

b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,

c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, nebo

d) uvede poprvé na trh na území České republiky, s výjimkou dovozu, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky,

podá nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku ministerstvu zprávu, ve které uvede názvy a množství získaných, předaných nebo zneškodněných fluorovaných skleníkových plynů, s uvedením členského státu, ze kterého byly tyto látky získány nebo do kterého byly předány, a původ látek, které byly zneškodněny, nebo názvy a množství regulovaných látek uvedených na trh, znovuzískaných, recyklovaných, regenerovaných nebo zneškodněných, s uvedením původu těch látek, které byly zneškodněny.

Osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, je povinna do 31. března za uplynulý kalendářní rok podat zprávu ministerstvu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.

Zprávy podává osoba prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ISPOP.cz). Vzory zpráv stanovuje vyhláška č. 257/2012 Sb. v přílohách č. 2 a 3.

Podávání zpráv do Evropské agentury pro ŽP se týká případů výroby, dovozu, vývozu 1 t F-plynů nebo ekv. 100 t CO2 a dalších významnějších případů nakládání s F-plyny (více čl. 19 nařízení 517/2014).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D20: Podávání zpráv o fluorovaných skleníkových plynech

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.