Povinnost D4: Podmínky spalování paliv

Provozovatel je povinen spalovat ve stacionárním zdroji pouze stanovená a povolená paliva. 

Předpisy:§16 odst. 1, §17 odst. 1 písm. c) zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., vyhl. 312/2012 Sb., vyhl. 415/2012 Sb.  

Komentář:

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu.

Osoba uvádějící na trh v České republice paliva smí na trh uvést pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem. Doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, je povinna předat odběrateli vždy při první dodávce paliva a následně při změně kvality paliva. Osoba uvádějící v ČR paliva na trh, odběratel a každý, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení paliva na trh, je povinen na vyžádání kontrolního orgánu předložit doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Osoby uvádějící na trh paliva stanovená prováděcím právním předpisem mají povinnost ohlásit údaje stanovené prováděcím právním předpisem ministerstvu do 31. března následujícího roku. (Prováděcí předpisy: vyhl. 312/2012 Sb. a §17-18 vyhl. 415/2012 Sb.)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.