Povinnost D8: Zjišťování emisí

Provozovatel vyjmenovaného zdroje je povinen zjišťovat množství emisí.

Předpisy: §6,  §17 odst. 3 písm. b), h), i), j), §41 odst. 8 zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., vyhl. 415/2012 Sb.  

Komentář:

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje (tj. uvedeného v příloze č. 2 k zákonu) je povinen zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší. Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel

- u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit nebo emisní strop, anebo, pokud je tak výslovně stanoveno ve vyhl. 415/2012 Sb. nebo v povolení provozu, u znečišťující látky, pro niž má stanovenu pouze technickou podmínku provozu, a
- u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 zákona (Výčet typů stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny specifické emisní limity, a stacionárních zdrojů, které provádějí kontinuální měření emisí, a rozsah měřených znečišťujících látek a provozních parametrů).

Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování měřením. V případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, nebo v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé organické látky uvedených v §3 odst. 8 vyhl. 415/2012 Sb., rozhodne krajský úřad na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se namísto měření použije výpočet.

Výpočet namísto měření se použije také v případě:

- záložních zdrojů energie podle § 6 odst. 8 zákona (tj. provozovatel stacionárního zdroje označeného kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu nezjišťuje úroveň znečišťování u tohoto zdroje měřením, slouží-li tento zdroj jako záložní zdroj energie, a jeho provozní hodiny, stanovené způsobem podle prováděcího právního předpisu, nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let. To neplatí v případě, kdy uplatněním postupu podle § 4 odst. 7 nebo 8 zákona vzniká celkový jmenovitý tepelný příkon 50 MW a vyšší) a
- stacionárních zdrojů, u kterých tak s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a na možnost ovlivnění výsledných emisí stanovuje §3 odst. 6 vyhl. 415/2012 Sb. Jde např. o spalovací stacionární zdroje spalujících plynná a/nebo kapalná paliva do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW.

Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám ve složení odpadních plynů vnášených do ovzduší, nebo v jiném místě, které je přesně definováno obsahem referenčního kyslíku. Dochází-li u stacionárního zdroje ke znečišťování prostřednictvím více komínů nebo výduchů, zjišťuje se úroveň znečišťování na každém z nich, pokud není v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona stanoveno jinak.

Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v intervalech stanovených v §3 vyhl. 415/2012 Sb. (viz příloha D3 knihy) nebo kontinuálním měřením emisí. Jednorázové měření emisí zajišťuje provozovatel prostřednictvím autorizované osoby. Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 4 zákona.

Za jednorázové měření emisí se považuje pouze takové měření, kterému předchází oznámení inspekci učiněné provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem.

Provozovatel je povinen předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů od data provedení tohoto měření.

Provozovatel je dále povinen průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po dobu 6 let v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem. A zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální měření emisí, pokud se taktéž jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k zákonu.

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 4 k zákonu, který podle dosavadních právních předpisů neměl povinnost zjišťovat úroveň znečišťování kontinuálním měřením, je povinen provádět kontinuální měření zákona  od 1. ledna 2013.

Vyhláška č. 415/2012 Sb. stanovuje stacionární zdroje, u kterých se s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a možnost ovlivnění výsledných emisí použije výpočet namísto měření, způsob, podmínky a intervaly zjišťování úrovně znečišťování, rozsah, způsob a podmínky zaznamenávání, ověřování, vyhodnocení a uchovávání výsledků zjišťování úrovně znečišťování a způsob stanovení počtu provozních hodin.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.