Povinnost D9: Provozní evidence, souhrnná provozní evidence, poplatky

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen vést provozní evidenci, každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP a platit poplatky za znečišťování ovzduší.

Předpisy: §15, §17 odst. 3 písm. a) zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., vyhl. 415/2012 Sb.  

Komentář:
Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje (tj. uvedeného v příloze č. 2 k zákonu) je povinen vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně ohlašovat do 31.3. údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP (www.ISPOP.cz). Provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu. Vyhláška č. 415/2012 Sb. stanovuje náležitosti provozní evidence (příloha č. 10) a souhrnné provozní evidence (příloha č. 11).

Poplatníkem poplatku za znečišťování je také pouze provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje (tj. uvedeného v příloze č. 2 k zákonu). Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování (měření emisí) podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona (viz bod D.8).

Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.

Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo zdrojů v tunách. Poplatek za znečišťování za roky 2013 až 2016 se vypočte jako součin základu poplatku a sazby uvedené v příloze č. 9 bodu 1 k zákonu (Část D - Příloha D2 - Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí). Pozor, snižující koeficienty úrovně emisí lze uplatnit jen v případě kontinuálního měření.

Poplatek za znečišťování za kalendářní rok 2017 a následující poplatková období se vypočte jako součin základu poplatku, sazby a koeficientu úrovně emisí, uvedeného v příloze č. 9 bodu 2, stanoveného podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období.

Po sečtení poplatků za jednotlivé znečišťující látky za všechny stacionární zdroje v rámci provozovny se celková částka zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP. Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D9: Provozní evidence, souhrnná provozní evidence, poplatky

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.