Část E - Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování

Část E - Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování, nařízení EP a Rady ES č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek 

Problematiku integrované prevence lze podle dopadu na podniky rozdělit na dvě části: 

První část – podle zákona č. 76/2002 Sb. - se zabývá integrovaným povolením a povinnými subjekty jsou provozovatelé vybraných zařízení uvedených v příloze E1 (blíže bod E.1). Tento zákon stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení, upravuje postup při vydávání integrovaného povolení, stanovuje působnosti orgánů veřejné správy, upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách a stanovuje příslušné sankce za porušení stanovených povinností. Vzhledem k tomu, že tato problematika IPPC se nedotýká většiny podnikatelských subjektů, je záležitost integrovaného povolení popsána stručně s příslušnými odkazy na podrobnější informace.

Druhá část se zabývá integrovaným registrem znečišťování (blíže bod E.2). Problematiku upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. předpis, který platí v ČR i bez "průchodu" přes Sbírku zákonů). Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, zkráceně nařízení o E-PRTR (E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register - Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek). Toto nařízení doplňuje zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Povinnými subjekty jsou provozovatelé provádějící činnost podle přílohy I nařízení o E-PRTR (příloha E2) nebo provozovatelé provádějící činnost podle přílohy zákona 25/2008 Sb. (příloha E6). Provozovatelé těchto činností musí sledovat látky v únicích a přenosech v rozsahu přílohy II nařízení o E-PRTR (příloha E3) a sledovat množství produkovaných odpadů. V případě překročení stanovených hodnot ohlašovacích prahů, musí provozovatel splnit ohlašovací povinnost. Kromě uvedených povinností je třeba zohlednit požadavky národní legislativy (zákon č. 25/2008 Sb. a NV č. 145/20008 Sb.) u těch látek a údajů, které nespecifikuje ke sledování nařízení o E-PRTR. Konkrétně to znamená:

  • sledování dvou látek v únicích navíc oproti nařízení o E-PRTR – styren a formaldehyd (ohlašovací prahy pro tyto dvě látky určuje NV č. 145/2008 Sb.),
  • sledování látek v odpadech (v rozsahu stanoveném NV č. 145/2008 Sb., protože nařízení o E-PRTR tuto povinnost neobsahuje),
  • sledování látek v přenosech v odpadních vodách, které nejsou stanoveny nařízením o E-PRTR (ohlašovací prahy pro tyto látky určuje nařízení o integrovaném registru znečišťování).

V případě překročení stanovených hodnot ohlašovacích prahů, musí dotčený provozovatel (tj. provozovatelé činností z přílohy E2 nebo E6) splnit ohlašovací povinnost do IRZ.

Právní předpisy:

76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci)

Prováděcí předpisy:

288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
145/2008 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí  
166/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Základní pojmy

Pro účely zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci:


Zařízení - stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze E1, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze E1 probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze E1, jestliže pro ni bylo požádáno o vydání integrovaného povolení.


Nejlepší dostupné techniky - ("BAT") nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, přičemž


1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu,
 

2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice,
 

3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku;


Při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům uvedeným v příloze č. 3 zákona.


Integrované povolení - rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují.


Provozovatel zařízení - právnická osoba nebo fyzická osoba, která skutečně provozuje nebo bude provozovat zařízení; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení.


Podstatná změna v provozu zařízení - změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí; za podstatnou změnu se vždy považuje

1. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze E1,
 

2. změna provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu zpracovávajícího v zařízení uvedeném v příloze E1 pouze ostatní odpad, která se dotkne tepelného zpracování nebezpečného odpadu,
 

3. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (§ 14 odst. 5 zákona) nebo vyplývá z výsledků přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení provedeného na základě § 18 odst. 2 písm. d) zákona.


Pro účely zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování a nařízení Evropského parlamentu č. 166/2006:


Zařízení - stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze E2, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění.


Provozovna - jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba.


Provozovatel - jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která provozovnu provozuje nebo řídí, nebo v případech, kdy tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, osoba, na kterou byly převedeny rozhodující ekonomické pravomoci nad technickým fungováním provozovny.


Znečišťující látka - látka nebo skupina látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo lidské zdraví z důvodu svých vlastností a zavedení do životního prostředí.


Únik - jakékoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného čištění odpadních vod.


Přenos mimo lokalitu - přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část E - Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování

Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování, nařízení EP a Rady ES č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Kód článku EPP
Obsah
  • Část E - Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.