Povinnost E1: Integrované povolení

Provozovatel stanoveného zařízení (příloha E1) je povinen podat žádost o vydání integrovaného povolení, resp. provozovat zařízení na základě integrovaného povolení.

Předpisy: §3 a následující zákona č. 76/2002 Sb., vyhláška č. 288/2013 Sb.

Komentář:

Seznam zařízení, k jejichž provozu je nutné integrované povolení, je uveden v příloze E1. Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat (termín pro získání integrovaného povolení pro stávající provozovaná zařízení byl do 30.10.2007!).

Žádost o vydání integrovaného povolení podává provozovatel zařízení krajskému úřadu v elektronické podobě, nebo v listinné a elektronické podobě. Stavební povolení pro zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

Provozovatel zařízení je povinen:

  • provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením, včetně podmínek provozu zařízení stanovených v provozních řádech a dalších dokumentech schválených v rámci integrovaného povolení,
  • ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní prostředí,
  • umožnit příslušným správním orgánům výkon kontrolní a přezkumné činnosti bez zbytečného odkladu, spolupracovat s nimi a poskytovat jim veškeré požadované informace v pravdivé a úplné podobě,
  • předcházet výskytu havárií, neprodleně hlásit úřadu a inspekci všechny mimořádné události, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí, a porušení závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení,
  • v případech mimořádných událostí, havárií zařízení a havarijních úniků znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí, neprodleně přijmout opatření k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších možných mimořádných událostí nebo havárií,
  • v případě porušení závazných podmínek provozu neprodleně přijmout opatření, která zajistí v nejkratší možné době nápravu stavu způsobeného porušením těchto podmínek,
  • vést evidenci údajů o plnění podmínek integrovaného povolení.

Podstatná změna v provozu zařízení může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení.

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách www.ippc.cz, www.cenia.cz, www.env.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.