Povinnost E2: Integrovaný registr znečišťování

Určený provozovatel je povinen ohlašovat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování úniky a přenosy znečišťujících látek.

Předpisy: §3 zákona č.25/2008 Sb., NV 145/2008 Sb., nařízení EP a Rady ES č.166/2006 


Komentář:

Problematiku integrovaného registru znečišťování řeší přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. předpis, který platí v ČR přímo i bez "průchodu" přes Sbírku zákonů). Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Toto nařízení doplňuje zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Tyto předpisy stanovují povinnosti pro skupinu provozovatelů splňující stanovená kritéria.

Povinný provozovatel ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného registru znečišťování údaje o únicích a přenosech znečišťujících látek.

Kdo je povinným provozovatelem?

a)    provozovatel (provozovatel E-PRTR činností) uvedený v nařízení EP č. 166/2006 (tj. provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze E2 nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze), nebo

b)    provozovatel (provozovatel činností z přílohy zákona 25/2008 Sb.), kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k zákonu (příloha E6).

Co se ohlašuje?

1.    Úniky a přenosy znečišťujících látek podle nařízení EP č. 166/2006, tj.

 • úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze E3 do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze E3,
 • přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo ostatních  odpadů překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu, 
 • přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze E3 a obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze E3, sloupci 1b.

2.    Úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot podle přílohy E4.

3.   Přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, podle přílohy E5.

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování stanovuje příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok. Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - přes systém ISPOP (http://www.ispop.cz/).

Pro lepší pochopení ještě jednou uvádíme komu vzniká povinnost ohlašovat údaje do IRZ: 

Povinnost ohlašovat úniky/přenosy do IRZ vzniká:

1.    provozovateli uvedenému v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (tj. pokud provozuje E-PRRTR činnost uvedenou v příloze E2),

2.    provozovateli, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k zákonu (příloha E6) (tj. všichni provozovatelé provozující v příloze zmíněné činnosti),

v případě, že množství znečišťujících látek v únicích (do ovzduší, vody a půdy) nebo v přenosech (v odpadních vodách, v odpadech) je vyšší než stanovený ohlašovací práh, případně je-li překročeno množství produkovaných odpadů (stanoven ohlašovací práh pro nebezpečné odpady 2 t/rok a pro ostatní odpady 2000 t/rok).

Provozovatel je povinen vést evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení (ES) č. 166/20061) pro úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů.

Vzhledem k častým nejasnostem v případě přenosů odpadů mimo provozovnu a ohlašování do IRZ uvádíme následující upřesnění z MŽP:

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady:

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy (konkrétně viz přílohy č. E3, E4 a E5) a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

Přenosem mimo lokalitu se rozumí přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny.

Odpad, který musí provozovatel sledovat pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.

 • Množství přeneseného nebezpečného odpadu mimo provozovnu se porovnává s ohlašovacím prahem (ohlašovací práh 2 tuny) po sečtení množství všech druhů odpadů kategorie nebezpečný, vzniklých přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení nezávisle na tom, zda toto množství obsahuje některou z ohlašovaných znečišťujících látek (podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).
 • Stejný postup musí být uplatněn i v případě ostatního odpadu (ohlašovací práh 2000 t/rok).

Schéma pro hlášení do IRZ. Z něj je patrné kdo a co hlásí do IRZ:

Problematika IRZ je dále podrobněji řešena například na stánkách www.irz.cz. Problematika ohlašování přes ISPOP je podrobně řešena na stránkách www.ispop.cz.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost E2: Integrovaný registr znečišťování

Kód článku EPP
Kapitola Část E - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.