Povinnost E3: ISPOP

Hlásit údaje z průběžných evidencí prostřednictvím ISPOP (integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností).

Předpisy: §4 zákona č.25/2008 Sb.

Komentář:

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen "ISPOP") zajišťuje příjem vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v elektronické podobě, jejich zpracování a automatizované kontroly a přenos hlášení příslušným institucím veřejné správy (ORP, KÚ, ČIŽP apod.). 

Podmínky pro vznik jednotlivých ohlašovacích povinností jsou vždy uvedené v jednotlivých zákonech. V následující tabulce je uveden přehled hlášení:

Název PDF formuláře na učtu ISPOP

Ohlašovací povinnost

Termín podání / Ověřovatel

F_IRZ

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování

§3 zákona č. 25/2008 Sb.

31. 3.

MŽP

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu na základě §38 zákona č. 254/2001 Sb.

dle rozhodnutí

vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad

F_VOD_PV

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku  §1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

15.10./15.2. ČIŽP

F_VOD_OV

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování; §4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

15.10./ 15.2. ČIŽP

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

31. 1. správce povodí

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

31. 1. správce povodí

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

31. 1. správce povodí

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

31. 1. správce povodí

F_OVZ_SPE

Ohlášení souhrnné provozní evidence

podle §17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

31.3. MŽP

F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

podle §15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.3. KÚ (MHMP)

F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

§11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č.257/2012 Sb.

31.3. MŽP

F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

§11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.

31.3. MŽP

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

§21 a §22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15.2. ORP

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady §5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15.2. ORP

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady; §11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č.8

15.2. ORP

F_ODP_ZAR

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

§23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č.22

do 2 M od zahájení nebo ukončení provozu ORP

F_ODP_DO

Dopravce odpadů

§23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č.27

do 2 měsíců od zahájení nebo

ukončení provozu ORP

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

§7 vyhl. č.352/2008 Sb. - příloha č.5

31.3. MŽP

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpady; §6 vyhl. č.352/2005 Sb. - příloha č. 4

31.3. MŽP

F_ODPRZ_

ZPETODB

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok; §20 vyhl. č.383/2001 Sb. - příloha č.19

31.3. MŽP

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle §39 odst. (8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7) zákona o odpadech, §6 vyhl. č.384/2001 Sb. - příloha č.2

od 1.1. (ihned po změně) CENIA

F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru bateriií a akumulátorů za uplynulý kalendářní rok

vyhl. č.170/2010 Sb. - příloha č. 3

31.3. MŽP

F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok

vyhl. č. 465/2013 Sb. - příloha č. 2

31.3. MŽP

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. Vyhl. č 641/2004 Sb.

15.2. CENIA

Postup pro podání hlášení do ISPOP:

1.    Proveďte registraci subjektu

Registrace subjektu v ISPOP je nezbytná. Registrační formulář naleznete na portálu ISPOP v sekci “CHCI PODAT HLÁŠENÍ“. Formulář je nutné autorizovat (listinou autorizací, zasláním přes datovou schránku nebo elektronickým podpisem). Po registraci má subjekt k dispozici uživatelský účet, v kterém se zobrazují všechna hlášení zaslaná za organizaci do ISPOP a stav jejich zpracování.

Po odeslání formuláře je na email, který jste vyplnili v registračním formuláři, odeslána zpráva potvrzující přijetí žádosti o registraci. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu jsou uživateli doručeny po kontrole formuláře včetně jeho autorizace operátorem systému. Je nutné proto počítat s několikadenní prodlevou.

Subjekty – ohlašovatelé již dříve registrovaní v ISPOP:

Registrace subjektů - ohlašovatelů, kteří se registrovali v předešlých letech, ZŮSTÁVÁ PLATNÁ.

V případě, že ohlašovatel zjistí, že údaje o subjektu načtené do ISPOP nejsou správné, žádá o změnu v základních registrech, ne na CENIA či ISPOP!

2.    Autorizujte formulář využitím jedné ze tří možností

Od 1. 9. 2016 probíhá u všech odeslaných hlášení automatická autorizace. To znamená, že po odeslání validního hlášení do ISPOP proběhne autorizace okamžitě a hlášení se dostane rovnou k ověřovateli (ORP, KÚ, MŽP...). Uživatelům již nebude emailem zasílán dokument k listinné autorizaci, který bylo nutné vytisknout, podepsat a zaslat poštou na adresu CENIA. Dále není nutné do hlášení vkládat kvalifikované elektronické podpisy z důvodu autorizace. Samozřejmě, hlášení obsahující elektronický podpis budou i nadále zpracována.

Způsoby zaslání hlášení (webovou službou nebo datovou schránkou ISPOP) zůstávají stále stejné.

POZOR! Způsob autorizace registračních formulářů zůstává stejný! Automatická autorizace se týká pouze odeslaných hlášení.

3.    Přihlaste se do svého uživatelského účtu

Pro přihlášení do Vašeho účtu na www.ispop.cz použijte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi po registraci. Pokud máte přístupové údaje z minulých let, není registrace nutná a platí Vám původní přístupové údaje.

Proveďte kontrolu registrací provozoven IRZ a ovzduší, za které budete hlásit do ISPOP a nezaregistrované provozovny zaregistrujte – tento krok je nutný pouze pokud chcete zpracovat hlášení do IRZ nebo souhrnnou provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výši poplatků, ostatní formuláře lze podávat bez registrace provozoven IRZ a ovzduší. Registrace provozovny IRZ je schvalována operátorem ISPOP, je proto nutné počítat s prodlevou.

Po přihlášení na účet ISPOP (a kliknutí do sekce MŮJ ÚČET) má uživatel k dispozici (mimo jiné):

 • možnost stažení a následné vyplnění formulářů,
 • přehled doručených hlášení včetně informace o stavu hlášení (např. Přiděleno ověřovateli apod.),
 • možnost přidávat další uživatele (další Správce subjektu nebo Běžné uživatele),
 • možnost administrovat svůj účet (změna hesla).

4.    Vyplňte formuláře, za které jste povinni splnit ohlašovací povinnost 

 • Formuláře, které jsou na Vašem účtu v ISPOP (viz 1. tabulka výše):
  Formuláře najdete po přihlášení na www.ispop.cz – klikněte na tlačítko "Můj účet" a následně v menu na položku "Stažení formuláře". Pak vyberte subjekt, za který chcete hlásit a následně po kliknutí na tlačítko "Vybrat" se objeví okno se seznamem formulářů.
  Tyto formuláře lze vyplňovat online v internetovém prohlížeči přímo ve Vašem uživatelském účtu nebo si je můžete uložit do Vašeho počítače a pracovat s nimi offline (bez připojení k internetu). Formuláře jsou ve formátu PDF. 
 • Komerční software:
  Nebo můžete pro vytvoření hlášení použít vlastní software (např. EVI), jehož výstupem je také hlášení ve formátu datového standardu MŽP. 


Každé hlášení zaslané do systému ISPOP musí obsahovat, zda se jedná o hlášení řádné nebo doplněné. Každé první zaslání formuláře je hlášení řádné.  Druhé (tj. opravné) je hlášení doplněné, v rámci kterého je nutno uvést evidenční číslo řádného (tj. původního) podání. 

5.    Podejte formulář do ISPOP 

Podání PDF formulářů lze učinit následujícími způsoby:

a.    pomocí tlačítka "Odeslat online" v dolní části formuláře.

b.    pomocí tlačítka "Odeslat do datové schránky" nebo manuálním odesláním souboru do datové schránky (ID: 5eav8r4). Zaslání přes datovou schránku má tu výhodu, že veškeré dokumenty přes ni zaslané se považují za autorizované.

Jinými kanály nelze formulář zaslat (např. emailem)!!!

6.    Kontrola doručených hlášení na Vašem účtu v ISPOP

Ohlašovatel si může provést kontrolu doručených hlášení na svém účtu (záložka „Přehled doručených hlášení“): 

Mohou nastat 2 základní situace:

 • hlášení není v přehledu, tzn., že hlášení bylo nezpracovatelné.  Ohlašovatel musí zaslat nové správné hlášení (po provedení "On line kontroly" s výsledkem → „Kontrola proběhla v pořádku.“)
 • hlášení je v přehledu, tzn., že hlášení bylo přijato a bylo mu přiděleno číslo dokumentu ve tvaru ISPOP_XXXX.

Pokud je hlášení v přehledu, ve sloupci „Stav“ mohou být následující informace o stavu hlášení:

 • „Není zpracovatelné“ (ale bylo přiděleno na účet subjektu), tzn., že hlášení obsahovalo validační chyby a ohlašovatel musí znovu zaslat nové správné řádné hlášení.
 • „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)“, tzn., že hlášení je již autorizované a ověřovatel (úřad) má toto hlášení k dispozici ve svém ověřovatelském účtu ISPOP.

Hlášení je řádně podáno pouze v případě, že „došlo“ ke stavu „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)“!

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.