Povinnost F2: Podmínky uvádění obalů na trh

Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna zajistit stanovené požadavky (obsah nebezpečných látek, využitelnost).

Předpisy: §4-5 zákona o obalech č. 477/2001 Sb., ČSN EN 13428


Komentář:

Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna zajistit, aby:

1.    koncentrace látek uvedených v Seznamu klasifikovaných nebezpečných chemických látek (seznam látek je uveden ve vyhlášce č. 232/2004 Sb.) v obalu nebo obalovém prostředku byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech), vzhledem k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu vzniklého z tohoto obalu nebo obalového prostředku. Postup hodnocení koncentrace látek v obalu je uveden v ČSN EN 13428,

2.    součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g (dále jen "limitní hodnota"),

3.    obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků obvyklým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo aby odpad z tohoto obalu nebo obalového prostředku byl využitelný za obvyklých podmínek alespoň jedním z těchto postupů:

  • procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo surovinu (dále jen "recyklace"). Hodnocení využitelnosti obalů nebo obalových prostředků recyklací se provádí dle ČSN EN 13430 (Obaly-Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu),
  • přímým spalováním za uvolňování energie hořením, a to samostatně nebo spolu s jiným odpadem a se zužitkováním získaného tepla (dále jen "energetické využití"). Hodnocení energetického využití odpadů z obalů nebo obalových prostředků se provádí dle ČSN EN 13431 (Obaly-Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejnižší výhřevnosti),
  • aerobním zpracováním nebo anaerobním zpracováním biologicky rozložitelných složek tohoto odpadu za kontrolovaných podmínek a s použitím mikroorganismů za vzniku stabilizovaných organických zbytků nebo metanu (dále jen "organická recyklace"). Skládkování se za organickou recyklaci nepovažuje. Hodnocení organické recyklace se provádí dle ČSN EN 13432 (Obaly-Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci).

Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s uvedenými harmonizovanými českými technickými normami, považují se tyto požadavky za splněné.

K prokázání splnění těchto požadavků musí firma zpracovat nezbytnou technickou dokumentaci, kterou na požádání předkládá kontrolním orgánům (příklad je uveden v e-Doplňcích v příloze eF1). Dále musí průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje stanovené požadavky. Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna navíc průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek splňuje tyto stanovené požadavky.

Tato povinnost se týká všech výrobců, kteří předávají obal nebo balený výrobek k další distribuci nebo použití, nebo firem, které nakupují v jiných zemích EU (viz definice pojmu uvedení na trh). Na rozdíl od §3 se tyto požadavky týkají i obalových prostředků (tj. výrobků, ze kterých se následně stávají obaly).

V praxi je dodržování této povinnosti kontrolováno např. Českou obchodní inspekcí. Pokud jste dotčenou osobou, věnujte této problematice pozornost, rozhodně nestačí se pouze zapojit do systému EKO-KOM. Povinnosti v oblasti prevence si musí firma splnit sama na všechny svoje konkrétní obaly.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.