Povinnost F6: Zpětný odběr

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit zpětný odběr.  Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, jsou povinny informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru.

Předpisy: §10, §13, §15a zákona o obalech č.477/2001 Sb.


Komentář:

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů. Zpětný odběr zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost.

Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, jsou povinny informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru.

Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit tyto povinnosti, pokud splňují podmínku, že celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč.
Způsoby plnění povinností v oblasti zpětného odběru: 

a)    samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo

b)    přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví, nebo

c)    uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (dále jen "smlouva o sdruženém plnění").

Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B.1 nebo B.2 přílohy č.2 k zákonu o obalech, platí, že pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr, jestliže z těchto obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 55 % hmotnostních.

V praxi je nejčastěji využíván způsob sdruženého plnění uzavřením smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Tento způsob je pro většinu firem nejvýhodnější a kromě evidování obalů pro účely stanovení úhrady (evidence a čtvrtletní výkazy pro EKO-KOM) nejsou další zvláštní činnosti nutné. Více informací o sdruženém plnění naleznete na stránkách www.ekokom.cz.

V případě zvolení varianty a) – tj. samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady – je nutné plnit další povinnosti stanovené v §14-15 zákona o obalech (povinnost zápisu do Seznamu osob na MŽP, vedení evidence, ohlašování údajů). 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.