Povinnost F7: Využití odpadu z obalů

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity ve stanoveném rozsahu.

Předpisy: §12-15 zákona o obalech č.477/2001 Sb.

Komentář:

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č.3 k zákonu o obalech.

Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi, nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky, se povinnost vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č.3 k zákonu o obalech.

Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit tyto povinnosti, pokud splňují podmínku, že celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč.

Způsoby plnění povinností v oblasti využití odpadů z obalů: 

a)    samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo

b)    přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví, nebo

c)  uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (dále jen "smlouva o sdruženém plnění").

Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B.1 nebo B.2 přílohy č.2 k zákonu o obalech, platí, že pro tyto obaly bylo zajištěno využití, jestliže z těchto obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 55 % hmotnostních.

V praxi je nejčastěji využíván způsob sdruženého plnění uzavřením smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Tento způsob je pro většinu firem nejvýhodnější a kromě evidování obalů pro účely stanovení úhrady (evidence a čtvrtletní výkazy pro EKO-KOM) nejsou další zvláštní činnosti nutné. Více informací o sdruženém plnění naleznete na stránkách www.ekokom.cz.

V případě zvolení varianty a) – tj. samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady – je nutné plnit další povinnosti stanovené v §14-15 zákona o obalech (povinnost zápisu do Seznamu osob na MŽP, vedení evidence, ohlašování údajů).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.