Část G - Ekologická újma

Část G - Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

Zákon o předcházení ekologické újmě zapracovává příslušný předpis Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.) a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti.


Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny 


Tento zákon se nevztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny 

  • ozbrojeným konfliktem, nepřátelskou akcí, občanskou válkou nebo povstáním,
  • živelní událostí výjimečné a neodvratné povahy,
  • činností, na kterou se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
  • činností, na kterou se vztahuje občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody podle atomového zákona, nebo činností, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené v příloze č.2 zákona,
  • činností, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti,
  • činností, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi. 

Zákon řeší řadu povinností, z praktického provozního hlediska je však zásadní povinnost provést hodnocení rizik jednotlivých vybraných provozních činností. Tuto problematiku řeší článek G.4. Vzhledem k rozsahu vybraných provozních činností (viz příloha č.1) se tato povinnost týká podstatné části firem.

Právní předpisy:

167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákon

Prováděcí předpisy k zákonu o ekologické újmě:

17/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Metodické pokyny:

Metodický pokyn MŽP pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy 

Metodický pokyn MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy

Základní pojmy

a) ekologickou újmou - nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na 

1.    chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť, s výjimkou nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle §5b, 45i a 56 zákona o ochraně přírody a krajiny; kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého stavu ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze č.3 zákona 167/2008 Sb.,
2.    podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených podle §23a odst.4 a 7 vodního zákona, nebo

3.    půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj,

b) chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

1.    druhy ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti podle §45e zákona o ochraně přírody a krajiny,

2.    druhy v zájmu Evropských společenství stanovené podle §3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny,
3.    anebo druhy, které Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou,

c) přírodními stanovišti 

1.    přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství stanovené podle §3 odst. 1 písm. m) zákona o ochraně přírody a krajiny

2.    území, jež je biotopem pro druhy ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti podle §45e zákona o ochraně přírody a krajiny,

3.    území, jež je biotopem pro druhy v zájmu Evropských společenství stanovené podle §3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny,

4.    místa rozmnožování nebo odpočinku druhů vyžadujících přísnou ochranu (příloha č. 2.B k vyhlášce č.166/2005 Sb.),

d) stavem ochrany chráněného druhu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin souhrn vlivů na daný druh, které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a hojnost jeho populací v závislosti na konkrétním případu v rámci území České republiky nebo v jeho přirozeném areálu,

e) stavem ochrany přírodního stanoviště souhrn vlivů na přírodní stanoviště a jeho typické druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené rozšíření, strukturu a funkce i dlouhodobé přežití jeho typických druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v závislosti na konkrétním případu v rámci území České republiky nebo v jeho přirozeném rozsahu,

f) příznivým stavem ochrany chráněného druhu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin stav, kdy 

1.    údaje o populační dynamice příslušného druhu ukazují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště,

2.    přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné době omezen a

3.    existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací,

g) příznivým stavem ochrany přírodního stanoviště stav, kdy 

1.    jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou ustálené nebo se zvětšují,

2.    specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a

3.    stav jeho typických druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je z hlediska ochrany podle podmínek uvedených v písmenu f) příznivý,

h) provozní činností - činnost vykonávaná v rámci hospodářské činnosti, obchodu nebo podnikání, bez ohledu na její soukromou či veřejnou povahu nebo na její ziskový či neziskový charakter,

i) provozovatelem - právnická nebo fyzická osoba vykonávající nebo řídící provozní činnost zařazenou do seznamu provozních činností uvedených v příloze č. 1 nebo další činnost, která splňuje podmínky stanovené v § 5 odst. 2 zákona, nebo osoba, na kterou byla podle insolvenčního zákona převedena rozhodující ekonomická pravomoc nad fungováním provozní činnosti, včetně držitelů povolení, souhlasu nebo jiného oprávnění k výkonu provozní činnosti nebo osob vykonávajících nebo řídících provozní činnost na základě registrace, evidence nebo ohlášení,

j) preventivním opatřením - opatření přijaté v důsledku události, jednání nebo opomenutí vedoucího k bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě nebo ji minimalizovat,

k) nápravným opatřením - opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí,

l) přírodním zdrojem - půda a horniny, včetně přírodních léčivých zdrojů peloidu, chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště, povrchová nebo podzemní voda, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,

m) funkcí přírodního zdroje - funkce, kterou tento zdroj plní ve prospěch jiného přírodního zdroje nebo složky životního prostředí nebo veřejnosti,

n) emisí - uvolňování látek, přípravků, organismů a mikroorganismů do životního prostředí v důsledku lidských činností,

o) základním stavem - stav přírodních zdrojů a jejich funkcí, který existoval v době, kdy došlo k ekologické újmě a jenž by dále existoval, kdyby k ní nedošlo, a to podle odhadu na základě nejlepších dostupných informací,

p) obnovou, včetně přirozené obnovy, v případě vody, chráněných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť návrat poškozených přírodních zdrojů nebo jejich zhoršených funkcí do základního stavu, v případě půdy a hornin vyloučení jakéhokoliv významného rizika nepříznivého účinku na lidské zdraví,

q) náklady - náklady potřebné na předcházení ekologické újmě nebo na její nápravu v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně nákladů na zjištění a posouzení ekologické újmy, posouzení vzniku její bezprostřední hrozby, nákladů na řízení, na provedení preventivních nebo nápravných opatření nebo jejich vymáhání od provozovatele, nákladů na sběr dat, na sledování a kontrolu nebo další náklady související s předcházením ekologické újmě nebo s její nápravou.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část G - Ekologická újma

Zákon o předcházení ekologické újmě zapracovává příslušný předpis Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.) a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti.

Kód článku GPP
Obsah
  • Část G - Ekologická újma

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.